Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | O škole - Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
7
page-template-default,page,page-id-7,page-parent,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

Súkromné tanečné konzervatórium vychováva baletných a tanečných umelcov pre potreby profesionálnych divadiel a umeleckých súborov. Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou a absolutóriom.


 

Na škole sa vyučujú:

– všetky všeobecnovzdelávacie predmety

– 1. – 4. ročník v rozsahu, ktorý umožňuje prípadný prestup žiaka na inú strednú školu

– cudzie jazyky: anglický, franzúzsky

Odborné tanečné predmety:

– klasický tanec

– moderný tanec

– slovenský ľudový tanec

– charakterový tanec

– tanec s partnerom

– koncertná a scénická prax

 

Okrem klasického tanca zaujíma vo výučbe popredné miesto predmet moderný tanec, ktorý zahŕňa niekoľko tanečných techník (Graham, Limón, jazz, muzikálový tanec).

Osemročné štúdium je ukončené maturitou, absolutóriom a právom používať titul „Diplomovaný umelec“ so skratkou „Dis.art.“


 

Absolventi našej školy majú:

– všestranné uplatnenie na javiskách domácich a zahraničných divadiel i tanečných skupín

– môžu ďalej študovať na vysokej škole

 

Stravovanie žiakov je zabezpečené na Základnej škole s MŠ Andreja Kubinu a na Strednej priemyselnej škole.

Žiaci majú možnosť ubytovania v internáte v Trnave.

 

Naši pedagógovia


Mgr. Valéria Žilová - riaditeľka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Mgr.art. Monika Caunerová, ArtD.

Lilit Gáboríková rod. Nalbandjan

Mgr.art. Dominika Zacharová

Mgr. art. Miroslava Toušková

Gabriela Záhradníková

Mgr. art. Katarína Vlniešková

Róbert Kováč

 

 

Pedagógovia odborných predmetov                      Kontakty

Ing. Iveta Majerníková – tanečná gymnastika, moderný tanec                                                                         majernikova@stkdn.sk

Mgr. Dalia Izraelová – hra na klavíri, hudobná a výtvarná výchova                                                                  izraelova@stkdn.sk

PaedDr. Martina Tomašovičová – korepetícia, psychológia, pedagogika, dejiny hudby                                   tomasovicova@stkdn.sk

 

Pedagógovia všeobecno – vzdelávacích predmetov

Alexandra Gáboríková – informatika                                                                                                                   agaborikova@stkdn.sk

PaedDr. Terézia Gajdošová – francúzsky jazyk                                                                                                  gajdosova@stkdn.sk

RNDr. Michaela Juríková – matematika, geografia, náboženská a etická výchova                                            jurikova@stkdn.sk

Mgr. Daniela Tomečková – slovenský jazyk, anglický jazyk                                                                                tomeckova@stkdn.sk

Mgr. Ľubica Marková – slovenský jazyk                                                                                                              markova@stkdn.sk

Mgr. Peter Novák – dejepis, občianska náuka, náuka o spoločnosti                                                                  novak@stkdn.sk

PhDr. Katarína Demovičová – slovenský jazyk, anglický jazyk                                                                           demovicova@stkdn.sk

RNDr. Eva Baranovičová – biológia, anatómia a fyziológia                                                                                 baranovicova@stkdn.sk

Mgr. Mária Orolínová – fyzika                                                                                                                              orolinova@stkdn.sk

Ing. Eva Žatkuláková – chémia                                                                                                                            zatkulakova@stkdn.sk

 

Korepetítori

Beatrice Fajnorová – korepetícia                                                                                                                         fajnorova@stkdn.sk

Margaréta Palíková – korepetícia, hra na klavíri                                                                                                  palikova@stkdn.sk

Mgr. Františka Bašovská – korepetícia, hra na klavíri                                                                                          basovska@stkdn.sk