Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Záverečná správa
3916
page,page-id-3916,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

 

 • 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Adresa školy Hollého ul. č. 8, 917 01 Trnava
Telefón +421 335514834
E-mail stkdn@stkdn.sk
WWW stránka stkdn.sk
Zriaďovateľ Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu

 

Vedúci zamestnanci školy

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Valéria Žilová 033/551 48 34 0903/404 372 stkdn@stkdn.sk
ZRŠ
ZRŠ
ZRŠ

 

Rada školy

  Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Zora Ondrejčíková
pedagogickí zamestnanci Mgr. Františka Bašovská
  Beatrica Fajnorová
ostatní zamestnanci Petronela Péchyová
zástupcovia rodičov Denisa Oravcová
zástupca zriaďovateľa Viera Nebylová
  Dušan Nebyla
iní Mgr. Ružena Maková

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
Umelecká rada Mgr. Valéria Žilová
  Gabriela Záhradníková
  Lilit Gáboríková
  Beatrica Fajnorová
  Ján Tešinský
PK Jazyk a komunikácia Mgr. Daniela Tomečková
  PhDr. Katarína Demovičová
  PhDr. Darina Paštéková
 • 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 48

Počet tried: 7

Podrobnejšie informácie:

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
I.A 9
II.A 6
III.A 8
IV.A 7
V.A 6
VII.A 4
VIII.A 7
 • 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: súčet / počet dievčat

 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení 17
prijatí 9
% úspešnosti 52,94
 • 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda ANF ANJ BIO DEJ DED DEH DTB ETV FRJ FYZ GEO HEV HEV HNK HUV
I.A 2,11 2,33 1,56 1,67 1,89 1 1,44
II.A 2 1,67 1,5 2 1,5 1,67 1,17 2
III.A 2,88 3 1,88 2,5 2,63 2 1,38 2,5
IV.A 2,14 2,14 1 2,29 1,57 1,14 1,43
V.A 2,6 1,6 1,2 2,2 1 1,8 1
VII.A 2,5 1,5 1,25 2,75
VIII.A 2,67 3,17 2 2,83

 

Trieda CTA CHE INF KLT KSP KAJ LTC MAS MAT MOT NBV NAR NAS OBN PUX
I.A 1,33 1 2 1,11
II.A 1,67 1 1,33 1 1,33 2,33 1,33
III.A 2 2,88 2,13 1,13 2 2,88 1,88
IV.A 1,43 1,29 1 1,57 1 1,43 2 1
V.A 1 1,2 1,6 1 1 1 1,2
VII.A 1 2,25 2 1,5 2 1,25 1
VIII.A 2,33 1,83 2,17 1,5 1

 

Trieda PES PED PED PČOZ PRI PSY PSY PVT SJL SPR SER TAP TAG TČOZ TMT
I.A 1,56 1 1
II.A 2,17 1 1,33
III.A 2,5 1 1,88
IV.A 2 1
V.A 2,6 1 1 1,2
VII.A 1 1 1,25 2 1 1
VIII.A 1,17 1,17 2,33 1,17 1 2 1,67

 

Trieda VYV VYP ZEM
I.A
II.A
III.A
IV.A
V.A
VII.A
VIII.A 1

 

Prospech žiakov

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4
I.A 9 4 4 1 0 0 0 0 0
II.A 6 2 3 1 0 0 0 0 0
III.A 8 0 3 5 0 0 0 0 0
IV.A 7 2 5 0 0 0 0 0 0
V.A 6 0 5 0 0 1 0 0 0
VII.A 4 1 2 1 0 0 0 0 0
VIII.A 7 0 3 3 0 1 1 0 0

 

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
I.A 9 787 87,44 787 87,44 0 0,00
II.A 6 610 101,67 610 101,67 0 0,00
III.A 8 1546 193,25 1530 191,25 16 2,00
IV.A 7 1104 169,93 1104 169,93 0 0,00
V.A 6 855 171,00 847 169,40 8 1,60
VII.A 4 404 101,00 400 100,00 4 1,00
VIII.A 7 995 165,83 993 165,50 2 0,33

 

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) EČ priemer EČ počet PFIČ priemer PFIČ počet 1 Ústna 2 Ústna 3 Ústna 4 Ústna 5 Ústna Ústna priemer Ústna počet
Anglický jazyk B1 5 (0/5) 47,64% 5 5 2 3 2,60 5
Praktická časť odbornej zložky 5 (0/5)
Slovenský jazyk a literatúra 6 (0/6) 51,33% 6 60,70% 6 6 3,00 6
Teoretická časť odbornej zložky 5 (0/5) 1 1 2 2,25 4

 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 1 Praktická 2 Praktická 3 Praktická 4 Praktická 5 Praktická Praktická priemer Praktická počet
Praktická časť odbornej zložky 5 (0/5) 1 3 1 2,00 5
Teoretická časť odbornej zložky 5 (0/5) 1 3,00 1
 • 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
I.A 8227 Q tanec tanec
II.A 8227 Q tanec tanec
III.A 8227 Q tanec tanec
IV.A 8227 Q tanec tanec
V.A 8227 7 tanec klasický tanec
VII.A 8227 Q tanec moderný tanec
VIII.A 8227 7 tanec klasický tanec

 

Rozširujúce hodiny

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni
  I.A Ľudový tanec 2
  II.A Ľudový tanec 1
  III.A Ľudový tanec 1
  IV.A Ľudový tanec 1
 • 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 16 2
DPP 1
Znížený úväzok 5 2
ZPS 1
Na dohodu 6

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 5 17 22
vychovávateľov 0 0 0
asistentov učiteľa 0 0 0
 
spolu 5 17 22
 • 2. ods. 1 h

 

Vzdelávanie zamestancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 6 2
2.kvalifikačná skúška 1 1
štúdium školského manažmentu 1 0
špecializačné inovačné štúdium 0 0
špecializačné kvalifikačné 0 0
postgraduálne 0 0
doplňujúce pedagogické 0 0
vysokoškolské pedagogické 0 0
vysokoškolské nepedagogické 1 0

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

 1. 09. 2014 Tradičný trnavský jarmok – tanečná prezentácia žiakov

na Trojičnom námestí v Trnave

24.09. DJP návšteva divadelného predstavenia

29.09. DJP návšteva divadelného predstavenia

01.10. Tutanchamón – výstava v Bratislave

02.10. Predstavenie v anglickom jazyku

13.-18.10. Tvorivé dni v Banskej Bystrici – tanečné workshopy v odbore moderný tanec

11.-12.11. Priestor pre talent-súťaž v modernom tanci

13.11. Beánia právnickej fakulty v Trnave – tanečná prezentácia žiakov

20.11. Výstava v Galérii J. Koniarka v Trnave

29.11. Deň otvorených dverí STKDN

12.12. Vianoce v Holiday Inn

20.01.2015 DJP návšteva divadelného predstavenia

31.01. Ples v Trnave – tanečná prezentácia žiakov

07.02. Ples v Seredi – tanečná prezentácia žiakov

12.02. Pocta Dušanovi Nebylovi 2015 – medzinárodný tanečný koncert

14.02. Ples v Jaslovských Bohuniciach – tanečná prezentácia žiakov

10.03. Predstavenie v anglickom jazyku v Trnave

13.03. Deň otvorených dverí STKDN

31.03 Predstavenie v anglickom jazyku v Bratislave

16.04. SND Bratislava – návšteva generálnej skúšky baletu

25.04. Taliansko – exkurzia

24.05 Absolventský koncert žiakov školy

02.06. Návšteva komunity s protidrogovým zameraním – Cenakolo v Kráľovej pri Senci

03.06. Deň detí – tanečná prezentácia žiakov na Trojičnom námestí

08.06. Návšteva knižnice J. Fándlyho v Trnave

11.06 Záverečný koncert žiakov STKDN v Dome kultúry Trnava

12.06. Záverečný koncert žiakov SZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu

v Dome kultúry Trnava – účasť žiakov STKDN

20.06. Gbelská paráda – tanečná prezentácia žiakov v odbore ľudový tanec

Ďalšie aktivity školy:

– Umenie proti drogám – výchovný koncert zameraný na protidrogovú prevenciu

– Deň otvorených dverí

– kultúrny program na plesoch v Trnave a okolí

– študijné pobyty v TCP Praha – konzervatoř

– účasť na seminári moderného tanca na VŠMU Bratislava

– workshopy v Banskej Bystrici

– Denná letná tanečná škola pre deti 1. – 5. triedy ZŠ

– návštevy predstavení a generálnych skúšok baletných predstavení v SND Bratislava

– návštevy generálnych skúšok tanečných predstavení SĽUK-u v Bratislave

– návšteva divadelných predstavení v Divadle J. Palárika v Trnave

– ukážky vlastnej tvorby detí: dramatizácia literárnych predlôh

– besedy s významnými tanečnými umelcami

– spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Trnavskou univerzitou a CPPPaP v Trnave, prevencia drogových závislostí

– prednášky

– stužková slávnosť

– príprava na birmovku

– Svetový deň výživa a Deň jablka: súťaž pre 1. – 4. ročník

– Exkurzie: Poľsko – Osvienčim, Wieliczka

 

 • 2. ods. 1 j

Projekty

V školskom roku 2015/2016 boli školou vypracované projekty:

Školské tanečné predstavenie Bathory – premiéra dňa 26.4.2016 v Divadle Jána Palárika Trnava

 

 • 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 13.3.2012

Druh inšpekcie: realizácia EČPF maturitnej skúšky

 

 • 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola sídli v prenajatých priestoroch na Hollého ul. č 8 v Trnave. Vyučovanie prebieha v piatich baletných sálach, v ktorých sa vyučujú odborné predmety a v šiestich učebniach určených na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov.

Každá baletná sála je vybavená baletizolom, klavírom, prehrávačom a zrkadlami.

Pre vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov máme k dispozícii kmeňové učebne s potrebným vybavením. Vyučovanie laboratórnych prác prebieha na Gymnáziu Angely Merici v Trnave.

Pre zasadnutia, porady a školenia slúži pedagógom zborovňa, zariadená účelným nábytkom, počítačom pripojeným na internet, tlačiarňou s kopírkou. Pre predmet Informatika máme učebňu s PC vybavením. Na prezliekanie žiakov je určených 5 šatní, okrem nich má každý žiak k dispozícii svoju skrinku na odkladanie vecí.Stravovanie žiakov je zabezpečené v študentskej jedálni na Gymnáziu Angely Merici v Trnave.

Ubytovanie žiakov z iných miest a obcí je zaistené v internáte Gymnázia A. Merici v Trnave.

 

 • 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Finančné a hmotné zabezpečenie v školskom roku 2015/2016

Škola hospodárila s finančnými prostriedkami: v sume 274 860,- €

dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 237 966,- €

príspevky od rodičov vo výške 33 621,-€

iné zdroje 3 273,- €

Použitie finančných prostriedkov: v sume 261 888,- €

osobné náklady 226 906,- €

nákup učebných pomôcok 3 416,- €

ostatné materiálové náklady + energie 8 313,- €

služby 23 253,- €

 

 • 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Silné stránky

kvalitné personálne zabezpečenie vo výchovno-vzdelávacom procese

primerané ohodnotenie pedagogických zamestnancov

tvorenie nových projektov v umeleckej oblasti

 

Slabé stránky

nedostatok finančných prostriedkov na tanečné projekty a špeciálnu multimediálnu techniku

nedostatočný priestor tanečných sál pre tanečné projekty, veľké zborové tance a sólové variácie

 

Príležitosti

výborné podmienky pre vzdelávanie študentov v škole rodinného typu, individuálny prístup ku každému

žiakovi

zabezpečenie možnosti umeleckej praxe

 

Riziká

nedostatočné financovanie súkromných škôl

nepriaznivý demografický vývoj

 

 • 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Žiaci školy boli prijatí do Slovenského ľudovo-umeleckého súboru a na štúdium na rôzne vysoké školy na Slovensku a v Čechách.

 

 • 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Javisková prax 35 Ing. Iveta Majerníková
Krúžok anglického jazyka 6
Krúžok slovenského jazyka a literatúry 6 Mgr. Daniela Tomečková
Praktická angličtina 4 Mgr. Daniela Tomečková
 • 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Na stránkach webového sídla školy informujeme o aktuálnych akciách školy a priebežne ich dopĺňame. Na škole funguje ako poradný orgán Rada školy, v ktorom sú aj zástupcovia rodičov. Vedenie školy s nimi často komunikuje a spolu riešia problémy týkajúce sa výchovy, vzdelávania a materiálneho zabezpečenia školy. Rodičia škole pomáhajú pri organizovaní plesov, predstavení, Dni zdravia, tvorbe kostýmov a pod.

 

 • 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu sa teší priazni mesta Trnava, ktoré ju podporuje aj po finančnej stránke. Vedeniu školy sa podarilo nadviazať spoluprácu aj s niekoľkými firmami, ktoré sa zapojili do niektorých projektov školy a sponzorovali ich.

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Valéria Žilová

V Trnave, 17. októbra 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 5.10.2016

 

Vyjadrenie rady školy

Schvaľuje dňa 5.10.2016

 

Schválenie zriaďovateľom školy

Schvaľuje dňa 11.10.2016