Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Záverečná správa - Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
3916
page-template-default,page,page-id-3916,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

 

 • 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Adresa školy Hollého ul. č. 8, 917 01 Trnava
Telefón +421 33 551 48 34
E-mail stkdn@stkdn.sk
WWW stránka www.stkdn.sk
Zriaďovateľ Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu

 

Vedúci zamestnanci školy

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Valéria Žilová 0903/404372 stkdn@stkdn.sk
ZRŠ
ZRŠ
ZRŠ

 

Rada školy

  Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Eva Prágai
pedagogickí zamestnanci Mgr. Františka Bašovská
  Beatrica Fajnorová
ostatní zamestnanci Petronela Péchyová
zástupcovia rodičov Denisa Oravcová
zástupca zriaďovateľa Viera Nebylová
  Dušan Nebyla
iní Mgr. Ružena Maková

 

 Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
Umelecká rada Mgr. Valéria Žilová
  Gabriela Záhradníková
  Lilit Gáboríková
  Beatrica Fajnorová
  Ján Tešinský
PK Jazyk a komunikácia Mgr. Daniela Tomečková
  PhDr. Katarína Demovičová
  PaedDr. Terézia Gajdošová

 


2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 51

Počet tried: 7

Podrobnejšie informácie:

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
I.A 13
II.A 11
III.A 6
IV.A 8
V.A 4
VI.A 5
VIII.A 4
 • 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat

 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení 11
prijatí 11
% úspešnosti
 • 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda ANF ANJ BIO DEJ DED DEH DTB ETV FRJ FYZ GEO HEV HEV HNK HUV
I.A 2,23 2,08 1,31 2,08 1,69 1 2,08
II.A 2 1,91 1,55 2,18 1,91 2 1,09 1,91
III.A 2,17 1,67 1 1,83 2 1,67 1,33 1,67
IV.A 2,5 2 1,38 2,17 2,63 1,75 1,13
V.A 1,75 2,25 1 1,75 1,25 1,75 1
VI.A 1,6 1,2 2,2 1,2 1,6
VIII.A 2,5 2,5 1 1,75

 

Trieda CTA CHE INF KLT KSP KSM KAJ LTC MAS MAT MOT NBV NAR NAS OBN
I.A 1,92 1,54 2,31 1,31
II.A 2,64 1,64 1,18 1,27 2,27 1,45
III.A 1 2,67 1,5 1,17 1 2 1
IV.A 1,63 2,75 1,25 2,25 1,63 1,63 2,88 2
V.A 1 1,5 1,5 1,25 1,25 1 1,25
VI.A 1 1 2 1 1,4 1,2
VIII.A 1,5 2 1 2,25 1

 

Trieda PUX PES PED PED PČOZ PRI PSY PSY PVT SJL SPR SER TAP TAG TČOZ
I.A 2,15 1,15 1,54
II.A 2,09 1,09 1,45
III.A 2 1 1,33
IV.A 2,5 1,25
V.A 2 1 1,25
VI.A 1 1 2,4 1 1,2
VIII.A 1 1 1,5 1 1

 

Trieda TMT VYV VYP ZEM
I.A
II.A
III.A
IV.A
V.A 1,25
VI.A 1,2
VIII.A 1 1

 

Prospech žiakov

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4
I.A 13 4 6 3 0 0 0 1 0
II.A 11 4 4 3 0 0 1 0 0
III.A 6 2 2 2 0 0 0 0 0
IV.A 8 1 3 4 0 0 2 0 0
V.A 4 2 2 0 0 0 0 0 0
VI.A 5 2 3 0 0 0 0 0 0
VIII.A 4 1 3 0 0 0 0 0 0

 

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
I.A 13 1171 100,07 1165 99,61 6 0,46
II.A 11 1635 148,64 1628 148,00 7 0,64
III.A 6 780 130,00 780 130,00 0 0,00
IV.A 8 1732 216,50 1720 215,00 12 1,50
V.A 4 487 121,75 484 121,00 3 0,75
VI.A 5 972 194,40 957 191,40 15 3,00
VIII.A 4 582 145,50 582 145,50 0 0,00

 

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL
Monitor MAT

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) EČ priemer EČ počet PFIČ priemer PFIČ počet 1 Ústna 2 Ústna 3 Ústna 4 Ústna 5 Ústna Ústna priemer Ústna počet
Anglický jazyk B1 4 (0/4) 57,50% 4 62,50% 4 2 1 1 2,75 4
Slovenský jazyk a literatúra 4 (0/4) 57,43% 4 74,13% 4 1 1 2 2,25 4
Teoretická časť odbornej zložky 4 (0/4) 3 1 1,25 4

 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 1 Praktická 2 Praktická 3 Praktická 4 Praktická 5 Praktická Praktická priemer Praktická počet
Praktická časť odbornej zložky 4 (0/4) 4 2,00 4
Teoretická časť odbornej zložky 4 (0/4) 3 1 3,00 4
 • 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
I.A 8227 Q tanec tanec
II.A 8227 Q tanec tanec
III.A 8227 Q tanec tanec
IV.A 8227 Q tanec tanec
V.A 8227 7 01 tanec klasický tanec
VI.A 8227 7 01 tanec klasický tanec
VIII.A 8227 7 03 tanec moderný tanec

 

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Konverzácia v AJ 4. 1 2
Konverzácia v AJ 8. 1 2

 

Rozširujúce hodiny

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni
  I.A Ľudový tanec 2
  II.A Ľudový tanec 1
  III.A Ľudový tanec 1
  IV.A Ľudový tanec 1
 • 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 13 3
DPP 1
Znížený úväzok 5 2
ZPS 1
Na dohodu 6
Na dobu určitú 4

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 5 19 24
vychovávateľov 0 0 0
asistentov učiteľa 0 0 0
spolu 5 19 24
 • 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 8 0
2.kvalifikačná skúška 4 2
štúdium školského manažmentu 0 0
špecializačné inovačné štúdium 0 0
špecializačné kvalifikačné 0 0
postgraduálne 0 0
doplňujúce pedagogické 0 0
vysokoškolské pedagogické 15 0
vysokoškolské nepedagogické 2 0
 • 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo
Nádej baletu 2017 2 áno áno
Pohyb bez bariér 38 áno áno
Ostravská pyramída 42 áno
…slovo bolo u Boha 1 áno

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

 • Tradičný trnavský jarmok – tanečná prezentácia žiakov
 • na Trojičnom námestí v Trnave
 • DJP návštevy divadelných predstavení
 • Predstavenia v anglickom jazyku
 • Tvorivé dni v Banskej Bystrici – tanečné workshopy v odbore moderný tanec
 • Nádej baletu – súťaž v klasickom a modernom tanci v Liptovskom Hrádku
 • Deň otvorených dverí STKDN
 • Plesy v Trnave – tanečná prezentácia žiakov
 • Ples v Seredi – tanečná prezentácia žiakov
 • Pocta Dušanovi Nebylovi 2016 – medzinárodný tanečný koncert v DJP Trnava
 • Ples v Jaslovských Bohuniciach – tanečná prezentácia žiakov
 • SND Bratislava – návšteva generálnych skúšok baletov
 • Tanečný festival GRAND ASSEMBLÉ v Cluj Napoca, Rumunsko
 • Absolventský koncert žiakov školy
 • Deň detí – tanečná prezentácia žiakov na Trojičnom námestí
 • Návštevy knižnice J. Fándlyho v Trnave
 • Záverečný koncert žiakov STKDN v Mestskom amfiteátri v Trnave
 • Záverečný koncert žiakov SZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu
 • a v Kine Hviezda Trnava – spoluúčasť žiakov STKDN
 • Výchovné koncerty v Kine Hviezda – umelecký projekt Bathory
 • Školské predstavenie Bathory v DJP Trnava

Ďalšie aktivity školy:

 • Imatrikulácia prvákov
 • Umenie proti drogám – výchovný koncert zameraný na protidrogovú prevenciu
 • Deň otvorených dverí
 • kultúrny program na plesoch v Trnave a okolí
 • účasť na seminári moderného tanca na VŠMU Bratislava
 • Denná letná tanečná škola pre deti 1. – 5. triedy ZŠ
 • ukážky vlastnej tvorby detí: dramatizácia literárnych predlôh
 • besedy s významnými tanečnými umelcami
 • spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Trnavskou univerzitou a CPPPaP v Trnave, prevencia drogových závislostí
 • prednášky
 • stužková slávnosť
 • Svetový deň výživa a Deň jablka: súťaž pre 1. – 4. ročník
 • Exkurzie: Poľsko – Osvienčim, Wieliczka

 

 • 2. ods. 1 j

Projekty

 1. B) v šk. roku 2016/2017 boli školou uvedené projekty:

– školské tanečné predstavenie Bathory: uvedené pre verejnosť, aj ako výchovné koncerty pre stredné školy

 

 • 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 13.3.2012

druh inšpekcie: Realizácia EČPF maturitnej skúšky

 

 • 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola sídli v prenajatých priestoroch na Hollého ul. č 8 v Trnave. Vyučovanie prebieha v piatich baletných sálach, v ktorých sa vyučujú odborné predmety a v šiestich učebniach určených na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov.

Každá baletná sála je vybavená baletizolom, klavírom, prehrávačom a zrkadlami.

Pre vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov máme k dispozícii kmeňové učebne s potrebným vybavením. Vyučovanie laboratórnych prác prebieha na Gymnáziu Angely Merici v Trnave.

Pre zasadnutia, porady a školenia slúži pedagógom zborovňa, zariadená účelným nábytkom, počítačom pripojeným na internet, tlačiarňou s kopírkou. Pre predmet Informatika máme učebňu s PC vybavením. Na prezliekanie žiakov je určených 5 šatní, okrem nich má každý žiak k dispozícii svoju skrinku na odkladanie vecí.Stravovanie žiakov je zabezpečené v študentskej jedálni na Gymnáziu Angely Merici v Trnave.

Ubytovanie žiakov z iných miest a obcí je zaistené v internáte Gymnázia A. Merici v Trnave.

 

 • 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Finančné a hmotné zabezpečenie v školskom roku 2016/2017

Škola hospodárila s finančnými prostriedkami: v sume 305 984,- €

dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 260 558,- €

príspevky od rodičov vo výške 37 673,-€

iné zdroje 7 753,- €

Použitie finančných prostriedkov: v sume 299 708,- €

osobné náklady 266 624,- €

nákup učebných pomôcok 2 676,- €

energie 6 417,- €

ostatné materiálové náklady 1 483,- €

služby 22 508,- €

 

 • 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Silné stránky:

 • kvalitné personálne zabezpečenie vo výchovno-vzdelávacom procese
 • primerané ohodnotenie pedagogických zamestnancov
 • tvorenie nových projektov v umeleckej oblasti

Slabé stránky:

 • nedostatok finančných prostriedkov na tanečné projekty a špeciálnu multimediálnu techniku
 • nedostatočný priestor tanečných sál pre tanečné projekty, veľké zborové tance a sólové variácie

Príležitosti:

 • výborné podmienky pre vzdelávanie študentov v škole rodinného typu, individuálny prístup ku každému žiakovi
 • zabezpečenie možnosti umeleckej praxe

Riziká:

 • nedostatočné financovanie súkromných škôl
 • nepriaznivý demografický vývoj

 

 • 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Žiaci STKDN boli prijatí do Slovenského ľudovo-umeleckého súboru, do tanečných súborov rôznych divadiel, na štúdium na VŠMU a iné vysoké školy na Slovensku a v Čechách.

 • 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Javisková prax 35 Ing. Iveta Majerníková
Krúžok anglického jazyka 11 Mgr. Daniela Tomečková
Krúžok slovenského jazyka a literatúry 4 Mgr. Daniela Tomečková

 

 • 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Na stránkach webového sídla školy informujeme o aktuálnych akciách školy a priebežne ich dopĺňame. Na škole funguje ako poradný orgán Rada školy, v ktorom sú aj zástupcovia rodičov. Vedenie školy s nimi často komunikuje a spolu riešia problémy týkajúce sa výchovy, vzdelávania a materiálneho zabezpečenia školy. Rodičia škole pomáhajú pri organizovaní plesov, predstavení, Dni zdravia, tvorbe kostýmov a pod.

 

 • 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu sa teší priazni mesta Trnava, ktoré ju podporuje aj po finančnej stránke. Vedeniu školy sa podarilo nadviazať spoluprácu aj s niekoľkými firmami, ktoré sa zapojili do niektorých projektov školy a sponzorovali ich:

– Nadácia Veolia Slovensko

– Mesto Trnava

– Johns Manville

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Valéria Žilová

V Trnave, 2. októbra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 03.10.2017

Vyjadrenie rady školy

Schvaľuje dňa 09.10.2017

Schválenie zriaďovateľom školy

Schvaľuje dňa 20.10.2017