Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | O škole - Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
7
page,page-id-7,page-parent,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

Súkromné tanečné konzervatórium vychováva baletných a tanečných umelcov pre potreby profesionálnych divadiel a umeleckých súborov. Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou a absolutóriom.


 

Na škole sa vyučujú:

  • všetky všeobecnovzdelávacie predmety
  • 1. – 4. ročník v rozsahu, ktorý umožňuje prípadný prestup žiaka na inú strednú školu.
  • cudzie jazyky: anglický, francúzsky

Odborné tanečné predmety:

  • klasický tanec
  • moderný tanec
  • ľudový tanec
  • charakterový tanec
  • tanec s partnerom
  • koncertná a scénická prax

Okrem klasického tanca zaujíma vo výučbe popredné miesto predmet moderný tanec, ktorý zahŕňa niekoľko tanečných techník (Graham, Limón, jazz, muzikálový tanec).

Osemročné štúdium je ukončené maturitou, absolutóriom a právom používať titul „Diplomovaný umelec“ so skratkou „Dis.art.“


 

Absolventi našej školy majú:

– všestranné uplatnenie na javiskách domácich a zahraničných divadiel i tanečných skupín

– môžu ďalej študovať na vysokej škole

Stravovanie žiakov je zabezpečené v Trnavskej univerzite.

Žiaci majú možnosť ubytovania v internáte v Trnave.

 

Naši pedagógovia


Mgr. Valéria Žilová - riaditeľka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Mgr.art. Gabriela Jamrišková

Lilit Gáboríková rod. Nalbandjan

Ján Tešinský

Mgr. art. Miroslava Toušková

Gabriela Záhradníková

Mgr. art. Katarína Vlniešková

Robert Kováč

 

 

Pedagógovia odborných predmetov                      Kontakty

Ing. Iveta Majerníková – tanečná gymnastika, moderný tanec                                                                         majernikova@stkdn.sk

Mgr. Dalia Izraelová – hra na klavíri, hudobná a výtvarná výchova                                                                  izraelova@stkdn.sk

PaedDr. Martina Tomašovičová – korepetícia, psychológia, pedagogika, dejiny hudby                                   tomasovicova@stkdn.sk

 

Pedagógovia všeobecno – vzdelávacích predmetov

Alexandra Gáboríková – informatika                                                                                                                   agaborikova@stkdn.sk

PaedDr. Terézia Gajdošová – francúzsky jazyk                                                                                                  gajdosova@stkdn.sk

RNDr. Michaela Juríková – matematika, geografia, náboženská a etická výchova                                            jurikova@stkdn.sk

Mgr. Daniela Tomečková – slovenský jazyk, anglický jazyk                                                                                tomeckova@stkdn.sk

Mgr. Ľubica Marková – slovenský jazyk                                                                                                              markova@stkdn.sk

Mgr. Peter Novák – dejepis, občianska náuka, náuka o spoločnosti                                                                  novak@stkdn.sk

PhDr. Katarína Demovičová – slovenský jazyk, anglický jazyk                                                                          demovicova@stkdn.sk

RNDr. Eva Baranovičová – biológia, anatómia a fyziológia                                                                                baranovicova@stkdn.sk

Mgr. Mária Orolínová – fyzika                                                                                                                              orolinova@stkdn.sk

Ing. Eva Žatkuláková – chémia                                                                                                                            zatkulakova@stkdn.sk

 

Korepetítori

Beatrice Fajnorová – korepetícia                                                                                                                        fajnorova@stkdn.sk

Margaréta Palíková – korepetícia, hra na klavíri                                                                                                palikova@stkdn.sk

Mgr. Františka Bašovská – korepetícia, hra na klavíri                                                                                        basovska@stkdn.sk